Chicara
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Koji Hatakeyama
Octagon shaped bronze box
C12522
Koji Hatakeyama
Four Faces
C13641NP
Koji Hatakeyama
Nobuyuki Okumura
Nobuyuki Okumura
Takumi Miyazaki
Shota Suzuki
Young Dandelion
B17432
Shota Suzuki
White dandelion
B16597
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17305
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17411
Shota Suzuki
Tiny piece of Autumn
B19295
Shota Suzuki
Green Vine
B19297
Shota Suzuki
Violet
B16595P [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry blossoms
B16600 [SOLD]
Shota Suzuki
Feathers of Dandelion
B16679 [SOLD]
Shota Suzuki
Arrowroot (Sinomenium)
B17407 [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17303 [SOLD]
Shota Suzuki
Tiny Piece of Autumn
B17306 [SOLD]
Shota Suzuki
Naoki Sakai
Iron pot
C15162 [SOLD]
Naoki Sakai
Tohru Kaneko
Metal lid rest
C12850P
Tohru Kaneko