Kyokko Kaida
Tea scoop ‘ Wing '
C16812
Kyokko Kaida
Tea scoop ‘ Iroha ’
C17208 [SOLD]
Kyokko Kaida
Hafu Matsumoto
‘ Fuhaku ’ God of Wind
C16160
Hafu Matsumoto
‘ Rin’ Dignified
C16663
Hafu Matsumoto
Sashiami Mayfly decoration box
C16755
Hafu Matsumoto
Noshitake bamboo flower vase
C17866
Hafu Matsumoto