Shiro Tsujimura
Shigaraki Jar
C18871
Shiro Tsujimura
Shino tea bowl
C8585
Shiro Tsujimura
Black cylinder shaped tea bowl
C9295
Shiro Tsujimura
Ido tea bowl
C12290
Shiro Tsujimura
Devon Kuro Chawan
C19678
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C15240
Shiro Tsujimura
Black tea bowl
C17601
Shiro Tsujimura
Red tea bowl
C17602
Shiro Tsujimura
Katamigawari tea bowl
C17604
Shiro Tsujimura
Lid rest
C17607
Shiro Tsujimura
Lid rest
C17609
Shiro Tsujimura
Kohiki round small pot
C17617
Shiro Tsujimura
Brush Mark Sake Cup
C10907
Shiro Tsujimura
Karats Sake Cup
C10908
Shiro Tsujimura
Kohiki Sake Cup
C10916
Shiro Tsujimura
Ido Sake Cup
C17132
Shiro Tsujimura
Brush Mark Sake Cup
C15259
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup
C15258
Shiro Tsujimura
Ido Sake Cup
C15254
Shiro Tsujimura
Shigaraki Sake Cup
C10923
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C1353P
Shiro Tsujimura
Black tea bowl
C12985
Shiro Tsujimura
Kofuki tea bowl
C10402
Shiro Tsujimura
Small tea bowl, Kofuki style
C10407
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup (Cylindrical)
C1369
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup
C1385
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8757
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8758
Shiro Tsujimura
Teabowl, tripodal foot
C18396 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Teabowl, Raku style
C18143 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Teabowl, Ido Style
C18145 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shigaraki Jar
C18870 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shigaraki Tsu Tsu Chawan
C19679 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shino Chawan
C19680 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Hikidashiguro black tea bowl
C17599 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Ido tea bowl
C17605 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Kohiki round small pot
C17624 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup
C17120
Shiro Tsujimura