Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11502AP
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11500AP
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C16420NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C16422NP
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16432NP
Kai Tsujimura
Pot, Katade style
C16440NP
Kai Tsujimura
Bowl, Karatsu style
C16441NP
Kai Tsujimura
Jar, Shigaraki style
C9490P
Kai Tsujimura
Bowl, Iga style
C6427P
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C6345P
Kai Tsujimura