Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18257NP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18258NP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18259NP
Yui Tsujimura
Natural ash glazed pot
C18260NP
Yui Tsujimura
Natural ash glazed pot
C18261NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C18263NP
Yui Tsujimura
Small Kofuku pot, Yohen style
C18264NP
Yui Tsujimura
Natural ash glazed sake bottle
C18267NP
Yui Tsujimura
Natural ash glazed sake bottle
C18268NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki tea bowl
C16469NP
Yui Tsujimura
White Shino sake cup
C16470NP
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki sake cup
C16474NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C16476NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17633NP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C17636NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1593NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1624AP
Yui Tsujimura