Toshio Tokunaga
Tatara C type
Toshio Tokunaga
Tatara C type ( leather )
t2
Toshio Tokunaga
Tatara F type
t4
Toshio Tokunaga
Tatara F type ( leather )
t5
Toshio Tokunaga
Tatara M type
t110
Toshio Tokunaga
KYOTO Chair
12
Toshio Tokunaga
22.23
Toshio Tokunaga
Nara chair
C13648
Toshio Tokunaga
Vibrato chair (double)
C13649
Toshio Tokunaga
Vibrato chair (single)
C13654
Toshio Tokunaga
Thousand years chair
15
Toshio Tokunaga
Sho Kishino
Buddha
B13473
Sho Kishino
Buddha
B13476
Sho Kishino
Shamo(Japanese rooster)
B13478
Sho Kishino
Human, Time
B14262
Sho Kishino
Pond
C14588NP
Sho Kishino
Ikuro Yagi
Camellia
a13140
Ikuro Yagi
Moonlite ripples
A13620
Ikuro Yagi
Sea Side
a13141
Ikuro Yagi
Hiroyuki Inami