Ido tea bowl
C11994P
Vase with ears, Iga style
C16428NP [SOLD]
Vase, Iga style
C16432NP [SOLD]
Kohiki vase
C16439NP [SOLD]
Shigaraki Chawan
C19441 [SOLD]
Kohiki tea bowl
C6345P [SOLD]
Ido Chawan
C19376
Koichiro Isezaki
Bizen Chawan
C19707
Koichiro Isezaki
Laden 1
C19126
Koichiro Isezaki
Spatter Vassel
C19129
Koichiro Isezaki
White Tea Bowl
C19706
Koichiro Isezaki
Bizen Chawan
C19705
Koichiro Isezaki
Koichiro Isezaki
C18868
Koichiro Isezaki
Drops
C19130
Koichiro Isezaki
White chawan
C19134
Koichiro Isezaki
Flower Vase
C19127 [SOLD]
Koichiro Isezaki
Stairs
C19131 [SOLD]
Koichiro Isezaki
Hikidashi-kuro faceted Chawan
C19133  [SOLD]
Koichiro Isezaki
Mitsuo Morioka
Jar
Mitsuo Morioka
Jar
Mitsuo Morioka
Jar
Mitsuo Morioka
Munehiko Morioka
Vase
Munehiko Morioka
Takuma Takikawa
 Guardian
C19031
Takuma Takikawa
 Guardian on the ball
C19032 [SOLD]
Takuma Takikawa
Kan Kishino
White glaze jar
C16226AP
Kan Kishino
Ken Matsuzaki
Yohen Oribe Large Plate
C19583
Ken Matsuzaki
Yohen Ash Glaze Henko Pot
C19586
Ken Matsuzaki
Yohen Shino Chawan
C19590
Ken Matsuzaki
Yohen Gold Shino Chawan
C19592
Ken Matsuzaki
Yohen Gold Shino Chawan
C19593
Ken Matsuzaki
Yellow Ash Glaze Seto Chawan
C19594
Ken Matsuzaki
Gold Shino Chawan
C19596
Ken Matsuzaki
Beni Shino Chawan
C19597
Ken Matsuzaki
Kurogane(Iron) Shino Chawan
C19598
Ken Matsuzaki
Ryota Aoki
Yellow Glaze Tea Bowl
C45P [SOLD]
Ryota Aoki
White Foam Glaze Tea Bowl
C46P [SOLD]
Ryota Aoki
Kamio Ogata
Ridged Neriage (marbleized) bowl 'Chasm'
C16989 [Not Available]
Kamio Ogata
Ridged Neriage (marbleized) pot
C16990 [Not Available]
Kamio Ogata
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18309
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18014
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18013
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18012
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C17652
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18311 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18312 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18313 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18307 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18308 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18016 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18015 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C18011 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C17648 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C17650 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C17649 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Tea bowl
C17651 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Ohi Chozaemon X
Ohi tea bowl
C13356
Ohi Chozaemon X
Chozaemon (Toshio) Ohi XI
Ohi tea bowl
C16980
Chozaemon (Toshio) Ohi XI
Ohi tea bowl
C17371
Chozaemon (Toshio) Ohi XI
Satoshi Kino
Oroshi (wind blowing down from mountains)
B14856AP [SOLD]
Satoshi Kino
Sansei Suzuki
Celadon tea bowl
C11695P [SOLD]
Sansei Suzuki
Celadon tea caddy with ivory lid
C1050P [SOLD]
Sansei Suzuki
Tetsu Suzuki
Green glazed tea bowl
C17645
Tetsu Suzuki
Indigo and green glazed tea bowl
C17647 [SOLD]
Tetsu Suzuki
Green glazed water jar
C17644 [SOLD]
Tetsu Suzuki
Ruri Takeuchi
Yui Tsujimura
Natural ash glaze backet
C18255AP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18257NP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18259NP
Yui Tsujimura
Small Kofuku pot, Yohen style
C18264NP
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki tea bowl
C16469NP
Yui Tsujimura
White Shino sake cup
C16470NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C16476NP
Yui Tsujimura
Natural/ash/glaze/tea/bowl
C17637NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1593NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1624AP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18258NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glazed pot
C18260NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glazed pot
C18261NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glazed short neck pot
C18262NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C18263NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glazed sake bottle
C18267NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glazed sake bottle
C18268NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435 [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze hanging vase
C13438 [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze cylinder shaped tea bowl
C16466NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki sake cup
C16474NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze cylinder shaped vase
C16481NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17633NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17632NP [SOLD]
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C17636NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Akio Niisato
Pentagon shaped tea caddy
C17050NP
Akio Niisato
Luminescent tea bowl
C17674
Akio Niisato
Black tea bowl
C17682
Akio Niisato
Lapis and white tea bowl
C16329 [SOLD]
Akio Niisato
Blue tea bowl with Indigo blue glaze
C17676 [SOLD]
Akio Niisato
Black tea bowl
C17681 [SOLD]
Akio Niisato
Nobuo Nishida
Tea bowl with blue decoration
C17691 [SOLD]
Nobuo Nishida
Noriyuki Furutani
Tenmoku tea bowl
C17715
Noriyuki Furutani
Tenmoku tea bowl
C17714
Noriyuki Furutani
Tenmoku tea bowl
C17712 [SOLD]
Noriyuki Furutani
Tenmoku tea bowl
C17713 [SOLD]
Noriyuki Furutani
Mitsukuni Misaki
Vase decorated with slips
C16228 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Saideiki (Colored stoneware vessel)
C16977 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Kyusetsu Miwa XII
Vase 'Butterfly Waiting Flower'
C17642 [SOLD]
Kyusetsu Miwa XII
Hanako Miwa
Lotus of Love
B15141
Hanako Miwa
Hideki Yanashita
Shigaraki vessel with hand
C12692P
Hideki Yanashita
Aiko Watanabe
Tea Bowl,Shigaraki style
c10746
Aiko Watanabe
Square Vase, Iga style
C13522
Aiko Watanabe
Koichi Uchida
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C13196
Shin Fujihira
Cinnabar Water dropper
C7371
Shin Fujihira
Owl Incense Burner
C19496
Shin Fujihira
Flower Decorated Box
C19497
Shin Fujihira
Fabric Texture Vase
C19498
Shin Fujihira
Cinnabar Pot with Flower
C19499
Shin Fujihira
Cinnabar Water Dropper
C19501
Shin Fujihira
Cinnabar Water Dropper
C19503
Shin Fujihira
Cinnabar Water Dropper
C19504
Shin Fujihira
Cinnabar Water Dropper
C19505
Shin Fujihira
Cinnabar Incense Container
C19506
Shin Fujihira
Cinnabar Small Box
C19508
Shin Fujihira
Cinnabar Small Box
C19509
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19510
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19511
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19512
Shin Fujihira
Cobalt Oxide Tea Bowl
C19513
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19514
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19516
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19517
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19518
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19519
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19520
Shin Fujihira
Water Dropper
C19522
Shin Fujihira
Incense Container
C19524
Shin Fujihira
Cinnabar Box
C19525
Shin Fujihira
Cinnabar Decorated Box
C19526
Shin Fujihira
Cinnabar Incense Burner
C19528
Shin Fujihira
Cinnabar Vase
C19536
Shin Fujihira
Cinnabar Pot
C19537
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C2372
Shin Fujihira
Water dropper
C7345
Shin Fujihira
Water dropper
C7346
Shin Fujihira
Tower incense container
C7348
Shin Fujihira
Fish Incense Burner
C2364
Shin Fujihira
Horse Riding
C19500 [SOLD]
Shin Fujihira
Cinnabar Water Dropper
C19502 [SOLD]
Shin Fujihira
Cinnabar Incense Container
C19507 [SOLD]
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19515 [SOLD]
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C19521 [SOLD]
Shin Fujihira
Cobalt Oxide Water Dropper
C19523 [SOLD]
Shin Fujihira
Ash Glaze Incense Burner
C19530 [SOLD]
Shin Fujihira
Silver Handled Box
C19540 [SOLD]
Shin Fujihira
Vermillion water dropper
C7344 [SOLD]
Shin Fujihira
Tiger
C19549 [HOLD]
Shin Fujihira
Incence Burner
C2352P [Not Available]
Shin Fujihira
Snowy Morning
B2362P [Not Available]
Shin Fujihira
Cinnabar Chawan
C19495
Shin Fujihira
Cinnabar Incense Burner
C19527
Shin Fujihira
Cinnabar Incense Burner
C19531
Shin Fujihira
Cinnabar Cup
C19532
Shin Fujihira
Cinnabar Cup
C19533
Shin Fujihira
Cinnabar Cup
C19534
Shin Fujihira
Cinnabar Vase
C19535
Shin Fujihira
Cinnabar Pot
C19538
Shin Fujihira
Cinnabar Pot
C19539
Shin Fujihira
Cobalt Oxide Incense Burner
C19541
Shin Fujihira
Cobalt Oxide Incense Burner
C19542
Shin Fujihira
Butterfly
C19543
Shin Fujihira
Ceramic Mask
C19544
Shin Fujihira
Box with Fish Motif
C19545
Shin Fujihira
Flying Creature
C19546
Shin Fujihira
Spain
C19547
Shin Fujihira
Liberate
C19548
Shin Fujihira
Compass
C19550
Shin Fujihira
Cinnabar Water Dropper
C2359P
Shin Fujihira
Cinnabar Yunomi
C7374
Shin Fujihira
Cinnabar Tea Bowl
C13196
Shin Fujihira
Cinnabar Chawan
C7372
Shin Fujihira
Vermillion water dropper
C7341
Shin Fujihira
Keiji Ito
White Jar
C7314NP
Keiji Ito
TORSO
B10765P
Keiji Ito
Bowl
C17041NP
Keiji Ito
Seal
C17042 AP
Keiji Ito
Incense Burner
C17046 NP
Keiji Ito
Bowl
C17653
Keiji Ito
Tower
B211AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B218AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B216AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B219AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B215AP
Keiji Ito
Hitokata
B207P
Keiji Ito
Bowl
C17654 [SOLD]
Keiji Ito
Mieko Yuki
Festival
B14527P
Mieko Yuki
Crows
Mieko Yuki
Harumi Noguchi
Cloud Man
B9435
Harumi Noguchi
Karasu-tengu (Crow-faced Demon)
B14909AK
Harumi Noguchi
Inoshishi, Wild Boar
B13691
Harumi Noguchi
Amenosagume
B13696
Harumi Noguchi
Cloud Man
B9436
Harumi Noguchi
<i>Kimkara</i>
B9432
Harumi Noguchi
Hare Boy
B9437
Harumi Noguchi
Goldfish Boy
B9426
Harumi Noguchi
Crow-faced Demon
B9425
Harumi Noguchi
Bird
B9424
Harumi Noguchi
Venus
B9428
Harumi Noguchi
Tsukuyomi
B6648
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Goku</i>
B9449
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Chohakkai</i>
B9450
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Sagojo</i>
B9451
Harumi Noguchi
<i>Kizagai-hime</i>
B9448
Harumi Noguchi
Douji ( Child )
B14912 [SOLD]
Harumi Noguchi
Yatagarasu, Great Crow
B13705 [Not Available]
Harumi Noguchi
Tora-no-doji
B13701 [Not Available]
Harumi Noguchi
Karasu, Great Crow
C14846 [Not Available]
Harumi Noguchi
Komainu (Guardian dog)
B14815
Harumi Noguchi
Shiro Tsujimura
Shigaraki Jar
C18871
Shiro Tsujimura
Shino tea bowl
C8585
Shiro Tsujimura
Black cylinder shaped tea bowl
C9295
Shiro Tsujimura
Ido tea bowl
C12290
Shiro Tsujimura
Devon Kuro Chawan
C19678
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C15240
Shiro Tsujimura
Black tea bowl
C17601
Shiro Tsujimura
Red tea bowl
C17602
Shiro Tsujimura
Katamigawari tea bowl
C17604
Shiro Tsujimura
Lid rest
C17607
Shiro Tsujimura
Lid rest
C17609
Shiro Tsujimura
Kohiki round small pot
C17617
Shiro Tsujimura
Brush Mark Sake Cup
C10907
Shiro Tsujimura
Karats Sake Cup
C10908
Shiro Tsujimura
Kohiki Sake Cup
C10916
Shiro Tsujimura
Ido Sake Cup
C17132
Shiro Tsujimura
Brush Mark Sake Cup
C15259
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup
C15258
Shiro Tsujimura
Ido Sake Cup
C15254
Shiro Tsujimura
Shigaraki Sake Cup
C10923
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C1353P
Shiro Tsujimura
Black tea bowl
C12985
Shiro Tsujimura
Kofuki tea bowl
C10402
Shiro Tsujimura
Small tea bowl, Kofuki style
C10407
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup (Cylindrical)
C1369
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup
C1385
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8757
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8758
Shiro Tsujimura
Teabowl, tripodal foot
C18396 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Teabowl, Raku style
C18143 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Teabowl, Ido Style
C18145 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shigaraki Jar
C18870 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shigaraki Tsu Tsu Chawan
C19679 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shino Chawan
C19680 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Hikidashiguro black tea bowl
C17599 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Ido tea bowl
C17605 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Kohiki round small pot
C17624 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup
C17120
Shiro Tsujimura
Kohei Nakamura
Tea bowl, O-Ido style
C12952
Kohei Nakamura
Celadon tea bowl
C11965
Kohei Nakamura
Tea bowl, Mishima style
C12100
Kohei Nakamura
Tea bowl, Ido style
C14852
Kohei Nakamura
Black tea bowl, Raku style
C17328
Kohei Nakamura
Tea bowl, Ido style
C17377
Kohei Nakamura
Black tea bowl, Raku style
C17378
Kohei Nakamura
Black tea bowl, Raku style
C17379
Kohei Nakamura
Black tea bowl, Raku style
C17380
Kohei Nakamura
Ido tea bowl
C17734
Kohei Nakamura
Juko Celadon tea bowl
C12095
Kohei Nakamura
Black Raku tea bowl
C17328
Kohei Nakamura
Ido tea bowl
C17735
Kohei Nakamura
Tea bowl, Mishima style
C11801
Kohei Nakamura
Kohiki Sake Cup
C6706
Kohei Nakamura
Katade Hira tea bowl
C9014AP
Kohei Nakamura
Tea bowl, Kohiki style
C6715
Kohei Nakamura
Kohiki tea bowl
C15809 [SOLD]
Kohei Nakamura
Tea bowl, Ido style
C12708 [SOLD]
Kohei Nakamura
Kase-glazed black tea bowl
C11963 [SOLD]
Kohei Nakamura
Ryoji Koie
Oribe Jar
C18621
Ryoji Koie
Flower Vase
C12506
Ryoji Koie
Flower Vase
C12508
Ryoji Koie
Tea bowl
C14195
Ryoji Koie
Sake Cup
C7389
Ryoji Koie
Vase
C8179
Ryoji Koie
Yakishime Jar
C7380
Ryoji Koie
Bizen Sake cup
C7386
Ryoji Koie
Oribe style vase
C15541AP [SOLD]
Ryoji Koie
Sake Cup
C9760 [SOLD]
Ryoji Koie
Yasushi Fujihira
Katakuchi
C6351P
Yasushi Fujihira
Tea bowl with silver glaze
C17658 [SOLD]
Yasushi Fujihira
Hand-formed Sake Cup
C6611P [SOLD]
Yasushi Fujihira
Tea bowl with silver glaze
C17656 [HOLD]
Yasushi Fujihira
Yukiya Izumita
'Sekisoh' tea bowl
C19099
Yukiya Izumita
C16520
Yukiya Izumita
‘Kou’ Hollow
C16506
Yukiya Izumita
'Yui' Knot
C16526
Yukiya Izumita
‘Obi’ Sash
C16508
Yukiya Izumita
'Henko’ Pot
C16516
Yukiya Izumita
'Sekisoh' layers water container
C18504 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Sekisoh'
C19093 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Sekisoh' tea bowl
C19095 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Sekisoh' tea bowl
C19096 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Sekisoh' tea bowl
C19097 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Sekisoh'
C19094 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Hen' Flake
C18280 [SOLD]
Yukiya Izumita
C18037 [SOLD]
Yukiya Izumita
Bowl
C18038 [HOLD]
Yukiya Izumita
Ken Akaji
Aka-e vase
C14309P
Ken Akaji
Aka-e lidded container
C14327
Ken Akaji
Aka-e vase
C14340
Ken Akaji
Tsubusa Kato
Blue and White Sake Cup
C3999
Tsubusa Kato
Blue and White Sake Cup
C3984 [SOLD]
Tsubusa Kato
Ryusuke Asai
Oribe Tea Bowl
C9764AP
Ryusuke Asai
Cylindrical Oribe Vase
C10058P
Ryusuke Asai
Magical Mystery Tour
C15765
Ryusuke Asai
Manji Inoue
Yuki Hayama
Singh Incense Burner
C11504AP
Yuki Hayama
Hiromi Itabashi
PLATE 2
B8487
Hiromi Itabashi
White porcelain tea bowl
C17757 [SOLD]
Hiromi Itabashi
White porcelain long container with lid
C14284 [Not Available]
Hiromi Itabashi
Takuro Kuwata
Colored tea cups
C15059 [SOLD]
Takuro Kuwata
Green Tea Bowl with Platinum Glaze
C11170 [SOLD]
Takuro Kuwata
Red Tea Bowl with Platinum Glaze
C11171AP [SOLD]
Takuro Kuwata