Hafu Matsumoto / Suiko Buseki / Toshie Oki

Shokansai Iizuka and his apprentices

May 10, 2018 - May 19, 2018
Hafu Matsumoto

Noshitake bamboo flower vase
C17866
Hafu Matsumoto