Tatara C type
Toshio Tokunaga
Tatara C type ( leather )
t2
Toshio Tokunaga
Tatara F type
t4
Toshio Tokunaga
Tatara F type ( leather )
t5
Toshio Tokunaga
Tatara M type
t110
Toshio Tokunaga
KYOTO Chair
12
Toshio Tokunaga
22.23
Toshio Tokunaga
Nara chair
C13648
Toshio Tokunaga
Vibrato chair (double)
C13649
Toshio Tokunaga
Vibrato chair (single)
C13654
Toshio Tokunaga
Thousand years chair
15
Toshio Tokunaga