Ryoji Koie
Tea bowl
C14195
Ryoji Koie
Brown Tea Bowl
C9744
Ryoji Koie