Shiro Tsujimura
Shino tea bowl
C8585
Shiro Tsujimura
Black cylinder shaped tea bowl
C9295
Shiro Tsujimura
Ido tea bowl
C12290
Shiro Tsujimura
Red Shino tea bowl
C10401
Shiro Tsujimura
Devon Kuro Chawan
C19678
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C15240
Shiro Tsujimura
Black Oribe tea bowl
C17600
Shiro Tsujimura
Black tea bowl
C17601
Shiro Tsujimura
Red tea bowl
C17602
Shiro Tsujimura
Katamigawari tea bowl
C17604
Shiro Tsujimura
Lid rest
C17607
Shiro Tsujimura
Lid rest
C17609
Shiro Tsujimura
Kohiki round small pot
C17617
Shiro Tsujimura
Black tea bowl
C12985
Shiro Tsujimura
Kofuki tea bowl
C10402
Shiro Tsujimura
Small tea bowl, Kofuki style
C10407
Shiro Tsujimura
Teabowl, tripodal foot
C18396 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Teabowl, Raku style
C18143 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Teabowl, Ido Style
C18145 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shigaraki Tsu Tsu Chawan
C19679 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shino Chawan
C19680 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Hikidashiguro black tea bowl
C17599 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Ido tea bowl
C17605 [SOLD]
Shiro Tsujimura