Kai Tsujimura
Ido tea bowl
C11994P
Kai Tsujimura
Karatsu Chawan
C19450
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11502AP
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11500AP
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C16420NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C16422NP
Kai Tsujimura
Hikide Kuro Chawan
C19429
Kai Tsujimura
Hikidashiguro Clog-shaped tea bowl
C11501AP [SOLD]
Kai Tsujimura
Shigaraki Chawan
C19441 [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C6345P [SOLD]
Kai Tsujimura
Black Oribe Chawan
C19085
Kai Tsujimura
Oribe Chawan
C19086
Kai Tsujimura
Hikide Kuro Chawan
C19335
Kai Tsujimura
Hikide Kuro Chawan
C19336
Kai Tsujimura
Shino Chawan
C19346
Kai Tsujimura
Shino Chawan
C19348
Kai Tsujimura
Karatsu Chawan
C19368
Kai Tsujimura
Ido Chawan
C19376
Kai Tsujimura
Shigaraki Chawan
C19377
Kai Tsujimura
Hiked Kuro chawan
C19428
Kai Tsujimura
Shigaraki Chawan
C19437
Kai Tsujimura
Kohiki Chawan
C19386
Kai Tsujimura
Yskishime Chawan
C19381
Kai Tsujimura
Kohiki Chawan
C19383
Kai Tsujimura
Shigaraki Chawan
C19438
Kai Tsujimura
Shigaraki Chawan
C19439
Kai Tsujimura
Brush Marked Chawan
C19442
Kai Tsujimura
Karatsu Chawan
C19446
Kai Tsujimura
Karatsu Chawan
C19448
Kai Tsujimura