Kai Tsujimura
Ido tea bowl
C11994P
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11502AP
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11500AP
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C16420NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C16422NP
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C6345P
Kai Tsujimura
Hikidashiguro Clog-shaped tea bowl
C11501AP [SOLD]
Kai Tsujimura