Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18257NP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18258NP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18259NP
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki tea bowl
C16469NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17633NP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C17636NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1593NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1624AP
Yui Tsujimura