Shinya Yamamura
Koji Hatakeyama
Octagon shaped bronze box
C12522
Koji Hatakeyama
Tohru Matsuzaki
Black lacquer octagonal box
C18356
Tohru Matsuzaki
Black lacquer round box
C12801
Tohru Matsuzaki
Black lacquer round edged box
C12008P
Tohru Matsuzaki
Rodged Black Lacquer Box
C8415P
Tohru Matsuzaki
Vermillion Lacquer Box
C12344
Tohru Matsuzaki