Black Cut
C130709,
Hafu Matsumoto
Sho Kishino
Buddha
B13473
Sho Kishino
Buddha
B13476
Sho Kishino
Shamo(Japanese rooster)
B13478
Sho Kishino
Human, Time
B14262
Sho Kishino
Pond
C14588NP
Sho Kishino
Shota Suzuki
Young Dandelion
B17432
Shota Suzuki
White dandelion
B16597
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17305
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17411
Shota Suzuki
Tiny piece of Autumn
B19295
Shota Suzuki
Green Vine
B19297
Shota Suzuki
Violet
B16595P [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry blossoms
B16600 [SOLD]
Shota Suzuki
Feathers of Dandelion
B16679 [SOLD]
Shota Suzuki
Arrowroot (Sinomenium)
B17407 [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17303 [SOLD]
Shota Suzuki
Tiny Piece of Autumn
B17306 [SOLD]
Shota Suzuki
Laura de Santillana
LEAF(BRONZE)
C18560
Laura de Santillana
BLUE SQUARE(MOON AND STARS)
C18564 
Laura de Santillana
UNTITLED(BAMBOO TREE)
C18572
Laura de Santillana
UNTITLED(BAMBOO TREE)
C18573
Laura de Santillana
UNTITLED (BAMBOO TREE)
C18574
Laura de Santillana
4 TIMES FLAG(MOON RISING)
14C18575
Laura de Santillana
Flag 2002
C13179
Laura de Santillana
Black diptich
C13079,NP
Laura de Santillana
Untitled (3 x DARK GREY MIAMI FLAG )
C18578
Laura de Santillana
Tokyo-ga 2011
C13176
Laura de Santillana
tokyo-ga 2011
C13177
Laura de Santillana
Untitled - Bronze
C12862
Laura de Santillana
Cri au (Untitled, Clear-gold)
C13088P
Laura de Santillana
Untitled (vertical Incalmo)
C13074
Laura de Santillana
Untiled - Titan Bronze
C13080
Laura de Santillana
Senza titolo
27
Laura de Santillana
Senza titolo
26
Laura de Santillana
UNTITLED(SILVER IN ANIMA)
C18563 [SOLD]
Laura de Santillana
MOON 1
C18565 [SOLD]
Laura de Santillana
MOON 2
C18566 [SOLD]
Laura de Santillana
MOON 4
C18568 [SOLD]
Laura de Santillana
MOON 5
C18569 [SOLD]
Laura de Santillana
MOON 6
C18570 [SOLD]
Laura de Santillana
Cuts
C18579 [SOLD]
Laura de Santillana
Tokyo-ga1,Hand-blown and shaped glass
c12861 [SOLD]
Laura de Santillana
Untitled (Plum dis incalmo)
c13076 [SOLD]
Laura de Santillana
Dis Ame-Anima
C13178 [SOLD]
Laura de Santillana
AMBER CUT
3 [SOLD]
Laura de Santillana
MOON 3
8 [SOLD]
Laura de Santillana
MOON 7
12 [SOLD]
Laura de Santillana
Satoshi Kino
Oroshi (wind blowing down from mountains)
B14856AP [SOLD]
Satoshi Kino
Hanako Miwa
Lotus of Love
B15141
Hanako Miwa
Shinya Yamamura
Slender Gold Bean Shaped Object
C10160AP
Shinya Yamamura
Green Triangle Dry Lacquer Object
C10158AP
Shinya Yamamura
Arabesque Motif Object
C10161AP
Shinya Yamamura
Purple Seed Shaped Object
C10162AP
Shinya Yamamura
Iron House Shaped Object
C10163AP
Shinya Yamamura
Yukiya Izumita
C16520
Yukiya Izumita
‘Kou’ Hollow
C16506
Yukiya Izumita
'Yui' Knot
C16526
Yukiya Izumita
‘Obi’ Sash
C16508
Yukiya Izumita
'Sekisoh'
C19093 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Sekisoh' tea bowl
C19097 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Sekisoh'
C19094 [SOLD]
Yukiya Izumita
Tohru Matsuzaki
Kekkai
C2556AP
Tohru Matsuzaki
Harumi Noguchi
Karasu-tengu (Crow-faced Demon)
B14909AK
Harumi Noguchi
Inoshishi, Wild Boar
B13691
Harumi Noguchi
Amenosagume
B13696
Harumi Noguchi
Douji ( Child )
B14912 [SOLD]
Harumi Noguchi
Yatagarasu, Great Crow
B13705 [Not Available]
Harumi Noguchi
Tora-no-doji
B13701 [Not Available]
Harumi Noguchi
Karasu, Great Crow
C14846 [Not Available]
Harumi Noguchi
Komainu (Guardian dog)
B14815
Harumi Noguchi
Keiji Ito
Tower
B211AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B218AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B216AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B219AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B215AP
Keiji Ito
Hitokata
B207P
Keiji Ito
Shin Fujihira
Horse Riding
C19500 [SOLD]
Shin Fujihira
Snowy Morning
B2362P [Not Available]
Shin Fujihira
Butterfly
C19543
Shin Fujihira
Ceramic Mask
C19544
Shin Fujihira
Flying Creature
C19546
Shin Fujihira
Spain
C19547
Shin Fujihira
Liberate
C19548
Shin Fujihira
Compass
C19550
Shin Fujihira
Mieko Yuki
Crows
Mieko Yuki