Shiro Tsujimura
Kohiki round small pot
C17624
Shiro Tsujimura