Shiro Tsujimura
Kohiki round small pot
C17624 [SOLD]
Shiro Tsujimura