Hafu Matsumoto
Noshitake bamboo flower vase
C17866
Hafu Matsumoto