Shiro Tsujimura
Kofuki salad bowl
C8308
Shiro Tsujimura
Midori Tsukada
Every Moment
C15559P
Midori Tsukada
Every Moment
C15558P
Midori Tsukada
Kamio Ogata
Ridged Neriage (marbleized) bowl 'Chasm'
C16989 [Not Available]
Kamio Ogata
Manji Inoue
Kai Tsujimura
Bowl, Karatsu style
C16441NP
Kai Tsujimura
Bowl, Iga style
C6427P
Kai Tsujimura
Tohru Matsuzaki
Yuki Hayama