Ken Matsuzaki
Yohen Oribe Large Plate
C19583
Ken Matsuzaki
Yui Tsujimura
Tohru Matsuzaki
Vermillion lacquer square tray
C18337
Tohru Matsuzaki
Vermillion Lacquer Ridged Plate
C10305
Tohru Matsuzaki
Black Lacquer Ridged Plate
C10306
Tohru Matsuzaki
Buckeye and black lacquer square tray
C18348 [SOLD]
Tohru Matsuzaki