Dan-no-shime kimono
D1978P
Haruyo Noguchi
Haruyo Noguchi