Chicara
Tohru Kaneko
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Koji Hatakeyama
Tea caddy
C14845
Koji Hatakeyama
Octagon shaped bronze box
C12522
Koji Hatakeyama
Eight Faces
C13647 [SOLD]
Koji Hatakeyama
Four Faces
C13641NP
Koji Hatakeyama
Tea caddy
C15537AP [SOLD]
Koji Hatakeyama
Nobuyuki Okumura
Nobuyuki Okumura
Takumi Miyazaki
Shota Suzuki
Japanese thistle
B16596 [SOLD]
Shota Suzuki
White dandelion
B16597
Shota Suzuki
White dandelion
B16598
Shota Suzuki
Dandelion
B16599 [SOLD]
Shota Suzuki
Violet
B16595P [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry blossoms
B16600 [SOLD]
Shota Suzuki
Feathers of Dandelion
B16679 [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17304 [SOLD]
Shota Suzuki
Arrowroot (Sinomenium)
B17407 [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17305
Shota Suzuki
Tiny Piece of Autumn
B17399
Shota Suzuki
Gingko
B17404
Shota Suzuki
Holy berries
B17409
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf ( small )
B17406 [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf ( large )
B17405 [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17303 [SOLD]
Shota Suzuki
Tiny Piece of Autumn
B17398 [SOLD]
Shota Suzuki
Blowing
B17307
Shota Suzuki
Tiny Piece of Autumn
B17397 [SOLD]
Shota Suzuki
Autumn Wild Flower
B17401 [SOLD]
Shota Suzuki
Seaside Daisy
B17403 [SOLD]
Shota Suzuki
Blowing ( small )
B17430
Shota Suzuki
Acorn ( single piece )
B17421
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17411
Shota Suzuki
Maple
B17431
Shota Suzuki
Naoki Sakai
Iron pot
C15162 [SOLD]
Naoki Sakai