Chicara
Tohru Kaneko
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Koji Hatakeyama
Tea caddy
C14845
Koji Hatakeyama
Octagon shaped bronze box
C12522
Koji Hatakeyama
Eight Faces
C13647 [SOLD]
Koji Hatakeyama
Four Faces
C13641NP
Koji Hatakeyama
Tea caddy
C15537AP [SOLD]
Koji Hatakeyama
Nobuyuki Okumura
Nobuyuki Okumura
Takumi Miyazaki
Shota Suzuki
Dandelion
B16164
Shota Suzuki
Japanese thistle
B16596
Shota Suzuki
White dandelion
B16597
Shota Suzuki
White dandelion
B16598
Shota Suzuki
Dandelion
B16599
Shota Suzuki
Violet
B16595P
Shota Suzuki
Cherry blossoms
B16600
Shota Suzuki
Floss of dandelion
B16679
Shota Suzuki
Naoki Sakai
Iron pot
C15162 [SOLD]
Naoki Sakai