Shiro Tsujimura
Tea bowl, Ido style
C15237
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Ido style
C15238
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C15240
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C15241
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Raku style
C15242
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Raku style
C15243
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Raku style
C15244
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C15245
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Bizen style
C15246
Shiro Tsujimura
Kohiki Round Jar
 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Sake cup, Ido style
C1330 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Oribe style, created in Devon
C16810 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Iga tea bowl
C17613
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C12292 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C1353P
Shiro Tsujimura
Black Raku Tea Bowl
C1526 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shino Tea Bowl
C1386 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Ido Tea Bowl
C 8264 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Koido bowl
c11678
Shiro Tsujimura
Ido tea bowl
c 10394 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
c 8731
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C8585
Shiro Tsujimura
Basin, Shigaraki style
c12982 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Ido style
C12989
Shiro Tsujimura
Small tea bowl, Kofuki style
C10406
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Raku style
C7811
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Hikidashiguro style
C9268
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C10411
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Beni Shino style
C10400
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Beni Shino style
C10399
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Beni Shino style
C10401
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C9269
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Kofuki style
C10403
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C11683
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Kofuki style
C10402
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Ido style
C8573
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Koido style
C1442
Shiro Tsujimura
Tokkuri, Iga style
C1399
Shiro Tsujimura
Sake cup, Karatsu style
C13409
Shiro Tsujimura
Sake cup, Kofuki style
C13411 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Small tea bowl, Kofuki style
C10407
Shiro Tsujimura
Black Oribe Sake Cup
C10461P [SOLD]
Shiro Tsujimura
Black Oribe Sake Cup
C10460P [SOLD]
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup (Cylindrical)
C1369
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup
C1385
Shiro Tsujimura
Kofuki Sake Cup
C8541
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8757
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8758
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8759
Shiro Tsujimura
Shino Tea Container
C8711 [Not Available]
Shiro Tsujimura
Yakishime Tea Container
C8718
Shiro Tsujimura
Kofuki salad bowl
C8308
Shiro Tsujimura