Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11502AP
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11987P [SOLD]
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11500AP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C10721P [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C16419NP
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C16420NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C16421NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C16422NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C16423NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Iga style
C16424NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16425NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Tea bowl, Shigaraki style
C16426NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Tea bowl, Shigaraki style
C16427NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Vase with ears, Iga style
C16428NP
Kai Tsujimura
Vase with ears, Iga style
C16429NP
Kai Tsujimura
Vase with ears, Iga style
C16430NP
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16431NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16432NP
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16433NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Crane necked vase, Iga style
C16434NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Crane necked vase, Iga style
C16435NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16436NP
Kai Tsujimura
Uzukumaru round jar
C16437NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki vase
C16438NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki vase
C16439NP
Kai Tsujimura
Pot, Katade style
C16440NP
Kai Tsujimura
Bowl, Karatsu style
C16441NP
Kai Tsujimura
Sake cup, Iga style
C16442NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Sake cup, Iga style
C16443NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Sake cup, Iga style
C16444NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Shigaraki Jar
C9490
Kai Tsujimura
Iga Flower Vase
C9487
Kai Tsujimura
Iga Hachi
C6427P
Kai Tsujimura
Kohiki Tea Bowl
C6345
Kai Tsujimura
Shino Tea Bowl
C1267 [SOLD]
Kai Tsujimura