Yui Tsujimura
Natural Ash Glaze Jar
C12319
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13425P
Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435
Yui Tsujimura
Small vase
C13967AP [SOLD]
Yui Tsujimura
Uzukumaru short-necked jar
C12108NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C15562NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze cylinder shaped tea bowl
C16465NP [SOLD]
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C16468NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki tea bowl
C16469NP
Yui Tsujimura
White Shino sake cup
C16470NP
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki sake cup
C16474NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze round pot
C16475NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C16476NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze torn pot
C16477NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot
C16478NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C16479NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17630
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1593NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1624AP
Yui Tsujimura