Yui Tsujimura
Natural Ash Glaze Jar
C12319
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13425P
Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435
Yui Tsujimura
Small vase
C13967AP [SOLD]
Yui Tsujimura
Uzukumaru short-necked jar
C12108NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C15562NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1593NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1624AP
Yui Tsujimura