Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki tea bowl
C16469NP
Yui Tsujimura
White Shino sake cup
C16470NP
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki sake cup
C16474NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C16476NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17630NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17633NP
Yui Tsujimura
Kofuki tea bowl
C17629NP [SOLD]
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C17636NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1593NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1624AP
Yui Tsujimura