Momoo Omuro
Black bowl
C16587P
Momoo Omuro
Midori Tsukada
Evening Haze
C13611 [SOLD]
Midori Tsukada
Evening Haze
C13662P
Midori Tsukada
Kasane (blue)
C14278 [SOLD]
Midori Tsukada
Tea bowl, Scenery 5
C15019
Midori Tsukada
Every Moment
C15557P
Midori Tsukada
Every Moment
C15559P
Midori Tsukada
Every Moment
C15560P
Midori Tsukada
natural Lace
23 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural lace
C16669
Midori Tsukada
Laura de Santillana
Untitled (one of two)
c12860
Laura de Santillana
Cri au (Untitled clear-gold)
C13088P
Laura de Santillana
Tokyo ga
c13085
Laura de Santillana
Tokyo ga
13082
Laura de Santillana
Untitled (vertical Incalmo)
c13073 [SOLD]
Laura de Santillana
Untitled (vertical Incalmo)
c13074
Laura de Santillana
Untitled broze
c13080
Laura de Santillana
Water Bag
c13078
Laura de Santillana
Tokyo-ga
c13083 [SOLD]
Laura de Santillana
Black dipyich
c13079
Laura de Santillana
Tsuneo Yoshimizu
Katsuya Ohgita
HOUSE
B14273
Katsuya Ohgita
HOUSE
B14817
Katsuya Ohgita
HOUSE
B14879 [SOLD]
Katsuya Ohgita
HOUSE/RAIN
B15369
Katsuya Ohgita
HOUSE
B15374
Katsuya Ohgita
HOUSE
B15368
Katsuya Ohgita
HOUSE
B15371 [SOLD]
Katsuya Ohgita
HOUSE
B15372
Katsuya Ohgita