Momoo Omuro
Black bowl
C16587P [SOLD]
Momoo Omuro
Midori Tsukada
Evening Haze
C13611 [SOLD]
Midori Tsukada
Evening Haze
C13662P
Midori Tsukada
Kasane (blue)
C14278 [SOLD]
Midori Tsukada
Every Moment
C15559P
Midori Tsukada
Every Moment
C15560P
Midori Tsukada
Natural lace
C16669 [SOLD]
Midori Tsukada
Every Moment
C15558P
Midori Tsukada
Laura de Santillana
Untitled (one of two)
c12860
Laura de Santillana
Cri au (Untitled clear-gold)
C13088P
Laura de Santillana
Tokyo ga
c13085
Laura de Santillana
Tokyo ga
13082
Laura de Santillana
Untitled (vertical Incalmo)
c13073 [SOLD]
Laura de Santillana
Untitled (vertical Incalmo)
c13074
Laura de Santillana
Untitled broze
c13080
Laura de Santillana
Water Bag
c13078
Laura de Santillana
Tokyo-ga
c13083 [SOLD]
Laura de Santillana
Black dipyich
c13079
Laura de Santillana
Tsuneo Yoshimizu
Katsuya Ohgita
HOUSE
B14273 [SOLD]
Katsuya Ohgita
HOUSE
B14817 [SOLD]
Katsuya Ohgita
HOUSE/RAIN
B15369 [SOLD]
Katsuya Ohgita
HOUSE
B15374 [SOLD]
Katsuya Ohgita
HOUSE
B15368 [SOLD]
Katsuya Ohgita
HOUSE
B15371 [SOLD]
Katsuya Ohgita
HOUSE
B15372 [SOLD]
Katsuya Ohgita