Shiro Tsujimura
Tea bowl, Ido style
C15237
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Ido style
C15238
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C15240
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C15241
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Raku style
C15242
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Raku style
C15243 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Raku style
C15244 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C15245 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Iga tea bowl
C17613 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shino tea bowl
C17612 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Black Oribe tea bowl
C17600
Shiro Tsujimura
Shino tea bowl
C17603 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Vase with ears
C17610 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Koido bowl
C11678
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C8731
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C8585
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Ido style
C12989 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Small tea bowl, Kofuki style
C10406
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Raku style
C7811
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C10411
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Beni Shino style
C10400
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Beni Shino style
C10399
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Beni Shino style
C10401
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C9269
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Kofuki style
C10403P
Shiro Tsujimura
Black tea bowl, Oribe style
C11683
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Kofuki style
C10402
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Ido style
C8573
Shiro Tsujimura
Tea bowl, Koido style
C1442
Shiro Tsujimura
Small tea bowl, Kofuki style
C10407
Shiro Tsujimura