Akio Niisato
Yellow tea bowl
C17048 [SOLD]
Akio Niisato
Black tea bowl
C1749NP [SOLD]
Akio Niisato
Lapis and white tea bowl
C16329
Akio Niisato
Yellow tea bowl
C17672 [SOLD]
Akio Niisato
Black tea bowl
C17673 [SOLD]
Akio Niisato
Green tea bowl with indigo blue glaze
C17678 [SOLD]
Akio Niisato
Green tea bowl with white glaze
C17679 [SOLD]
Akio Niisato