Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11502AP
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11500AP
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C16419NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C16420NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C16421NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C16422NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C16423NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C6345P
Kai Tsujimura