Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11502AP
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11987P
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11500AP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C10721P [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki Tea Bowl
C6345
Kai Tsujimura
Shino Tea Bowl
C1267 [SOLD]
Kai Tsujimura