Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11502AP
Kai Tsujimura
Hikidashiguro tea bowl
C11500AP
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C16419NP
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C16420NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C16421NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Tea bowl, Oribe style
C16422NP
Kai Tsujimura
Tea bowl, Shino style
C16423NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Tea bowl, Shigaraki style
C16426NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki tea bowl
C6345P
Kai Tsujimura