Tohru Kaneko
Hideki Yanashita
Shallow water jar, Iga style
C13771
Hideki Yanashita
Manji Inoue
White porcelain round pot
C11175
Manji Inoue
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13425P
Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435
Yui Tsujimura
Uzukumaru short-necked jar
C12108NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C15562NP
Yui Tsujimura
Shin Fujihira
Unglazed stoneware pot
C 7335
Shin Fujihira
Kai Tsujimura
Shigaraki Jar
C9490
Kai Tsujimura
Shiro Tsujimura
Kohiki Round Jar
 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Keiji Ito
White Jar
C7316
Keiji Ito