Midori Tsukada
Natural lace
C16669 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Lace
1
Midori Tsukada
Natural Lace
2
Midori Tsukada
Mitsukuni Misaki
Saiyuudeiki (Colored stoneware vessel)
C16973 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Saideiki (Colored stoneware vessel)
C16975 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Saiyuudeiki (Colored stoneware vessel)
C16978 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Saiyuudeiki (Colored stoneware vessel)
C17007 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Saideiki (Colored stoneware vessel)
C17011 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Shiro Tsujimura
Faceted flower vase
c12978
Shiro Tsujimura