Midori Tsukada
Natural lace
C16669 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Lace
C17973 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Lace
C17974 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Lace
C17975 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Ground
C17976
Midori Tsukada
Natural Lace / Sea
C17977 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Lace / Sea
C17978 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Lace / Sea
C17979 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Lace
C17980
Midori Tsukada
Natural Lace
C17981 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Lace
C17982 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Ground
C17983
Midori Tsukada
Natural Lace
C17985 [SOLD]
Midori Tsukada
Natural Lace
C17986
Midori Tsukada
Natural Lace
C17987 [SOLD]
Midori Tsukada
Mitsukuni Misaki
Saiyuudeiki (Colored stoneware vessel)
C16973 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Saideiki (Colored stoneware vessel)
C16975 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Saiyuudeiki (Colored stoneware vessel)
C16978 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Saiyuudeiki (Colored stoneware vessel)
C17007 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Saideiki (Colored stoneware vessel)
C17011 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Yui Tsujimura
Shiro Tsujimura
Faceted flower vase
C12978
Shiro Tsujimura