Shigeru Uchida
Tearoom (Ji'An)
F257P
Shigeru Uchida
Tearoom (So'An)
3
Shigeru Uchida
Tearoom (Gyo'An)
4
Shigeru Uchida
Tearoom (Sankyo)
5
Shigeru Uchida
Atsuya Tominaga
Sphere 1
1
Atsuya Tominaga
Sphere 2
2
Atsuya Tominaga
Sphere 3
3
Atsuya Tominaga
Sphere 4
4
Atsuya Tominaga
Sphere 5
5
Atsuya Tominaga
Sphere 6
6
Atsuya Tominaga
Sphere 7
7
Atsuya Tominaga
Sphere 8
8
Atsuya Tominaga
Sphere 9
9 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 10
10
Atsuya Tominaga
Sphere 11
11
Atsuya Tominaga
Sphere 12
12
Atsuya Tominaga
Sphere 13
13 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 14
14 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 15
15 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 16
16 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 17
17
Atsuya Tominaga
Sphere 18
18
Atsuya Tominaga
Sphere 19
19
Atsuya Tominaga
Sphere 20
20
Atsuya Tominaga
Sphere 21
21
Atsuya Tominaga
Sphere a
B10001
Atsuya Tominaga
Sphere b
B10002 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere c
B10003 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere d
B10004 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere e
B10005
Atsuya Tominaga
Sphere f
B10006
Atsuya Tominaga
Sphere g
B10007
Atsuya Tominaga
Sphere h
B10008
Atsuya Tominaga
Sphere i
B10009
Atsuya Tominaga
Sphere j
B10010
Atsuya Tominaga
ninguen a
B9994
Atsuya Tominaga
ninguen b
B9995
Atsuya Tominaga
ninguen c
B9996
Atsuya Tominaga
ninguen d
B9997
Atsuya Tominaga
ninguen e
B9998
Atsuya Tominaga
ninguen f
B9999
Atsuya Tominaga
ninguen g
B10000
Atsuya Tominaga
Ninguen0001
10 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen06P
2 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0012
11 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0802
1 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0808
5 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0810
13
Atsuya Tominaga
Ninguen0816
6 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0817
14 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0818
3 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0819
7 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0820
8 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0821
12
Atsuya Tominaga
Ninguen0501
15 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Tanjyobutsu
 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Nobuyuki Okumura
Nobuyuki Okumura
Hiromi Itabashi
PLATE 2
B8487
Hiromi Itabashi
Mokichi Otsuka
Looking Back Cat
B16671 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Hoping cat
B16670 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Yukiya Izumita
'Sekisoh' Layers
C16676 [SOLD]
Yukiya Izumita
Harumi Noguchi
Cloud Man
B9435
Harumi Noguchi
Cloud Man
B9436
Harumi Noguchi
<i>Kimkara</i>
B9432
Harumi Noguchi
Hare Boy
B9437
Harumi Noguchi
Goldfish Boy
B9426
Harumi Noguchi
Crow-faced Demon
B9425
Harumi Noguchi
Bird
B9424
Harumi Noguchi
Venus
B9428
Harumi Noguchi
Tsukuyomi
B6648
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Goku</i>
B9449
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Chohakkai</i>
B9450
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Sagojo</i>
B9451
Harumi Noguchi
<i>Kizagai-hime</i>
B9448
Harumi Noguchi
Yasushi Fujihira
Luna's Voice
C7396
Yasushi Fujihira
Keiji Ito
TORSO
B10765P
Keiji Ito
TORSO
B10771P
Keiji Ito
Shigeyoshi Morioka
SAKANA (small)
P19
Shigeyoshi Morioka
Mieko Yuki
Festival
B14527P
Mieko Yuki