Shigeru Uchida
Tearoom (Ji'An)
F257P
Shigeru Uchida
Tearoom (So'An)
3
Shigeru Uchida
Tearoom (Gyo'An)
4
Shigeru Uchida
Tearoom (Sankyo)
5
Shigeru Uchida
Atsuya Tominaga
Sphere 1
1
Atsuya Tominaga
Sphere 2
2
Atsuya Tominaga
Sphere 3
3
Atsuya Tominaga
Sphere 4
4
Atsuya Tominaga
Sphere 5
5
Atsuya Tominaga
Sphere 6
6
Atsuya Tominaga
Sphere 7
7
Atsuya Tominaga
Sphere 8
8
Atsuya Tominaga
Sphere 9
9 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 10
10
Atsuya Tominaga
Sphere 11
11
Atsuya Tominaga
Sphere 12
12
Atsuya Tominaga
Sphere 13
13 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 14
14 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 15
15 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 16
16 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere 17
17
Atsuya Tominaga
Sphere 18
18
Atsuya Tominaga
Sphere 19
19
Atsuya Tominaga
Sphere 20
20
Atsuya Tominaga
Sphere 21
21
Atsuya Tominaga
Sphere a
B10001
Atsuya Tominaga
Sphere b
B10002 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere c
B10003 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere d
B10004 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Sphere e
B10005
Atsuya Tominaga
Sphere f
B10006
Atsuya Tominaga
Sphere g
B10007
Atsuya Tominaga
Sphere h
B10008
Atsuya Tominaga
Sphere i
B10009
Atsuya Tominaga
Sphere j
B10010
Atsuya Tominaga
ninguen a
B9994
Atsuya Tominaga
ninguen b
B9995
Atsuya Tominaga
ninguen c
B9996
Atsuya Tominaga
ninguen d
B9997
Atsuya Tominaga
ninguen e
B9998
Atsuya Tominaga
ninguen f
B9999
Atsuya Tominaga
ninguen g
B10000
Atsuya Tominaga
Ninguen0001
10 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen06P
2 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0012
11 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0802
1 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0808
5 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0810
13
Atsuya Tominaga
Ninguen0816
6 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0817
14 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0818
3 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0819
7 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0820
8 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Ninguen0821
12
Atsuya Tominaga
Ninguen0501
15 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Tanjyobutsu
 [SOLD]
Atsuya Tominaga
Nobuyuki Okumura
Nobuyuki Okumura
Hiromi Itabashi
PLATE 2
B8487
Hiromi Itabashi
Mokichi Otsuka
Looking Back Cat
B16671 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Hoping cat
B16670 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Yukiya Izumita
'Sekisoh' Layers
C16676 [SOLD]
Yukiya Izumita
Harumi Noguchi
Cloud Man
B9435
Harumi Noguchi
Cloud Man
B9436
Harumi Noguchi
<i>Kimkara</i>
B9432
Harumi Noguchi
Hare Boy
B9437
Harumi Noguchi
Goldfish Boy
B9426
Harumi Noguchi
Crow-faced Demon
B9425
Harumi Noguchi
Bird
B9424
Harumi Noguchi
Venus
B9428
Harumi Noguchi
Tsukuyomi
B6648
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Goku</i>
B9449
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Chohakkai</i>
B9450
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Sagojo</i>
B9451
Harumi Noguchi
<i>Kizagai-hime</i>
B9448
Harumi Noguchi
Yasushi Fujihira
Luna's Voice
C7396 [SOLD]
Yasushi Fujihira
Keiji Ito
TORSO
B10765P
Keiji Ito
TORSO
B10771P
Keiji Ito
Shigeyoshi Morioka
SAKANA (small)
P19
Shigeyoshi Morioka
Mieko Yuki
Festival
B14527P
Mieko Yuki