Ken Akaji
Large bowl with spiral brush pattern
C14034P [SOLD]
Ken Akaji
Midori Tsukada
Every Moment
C15559P
Midori Tsukada
Every Moment
C15560P
Midori Tsukada
Every Moment
C15558P
Midori Tsukada
Kamio Ogata
Manji Inoue
Yuki Hayama
Tohru Matsuzaki
Kai Tsujimura
Bowl, Karatsu style
C16441NP
Kai Tsujimura
Bowl, Iga style
C6427P
Kai Tsujimura
Shiro Tsujimura
Kofuki salad bowl
C8308
Shiro Tsujimura