Ken Akaji
Large bowl with spiral brush pattern
C14034P [SOLD]
Ken Akaji
Midori Tsukada
Every Moment
C15557P
Midori Tsukada
Every Moment
C15559P
Midori Tsukada
Every Moment
C15560P
Midori Tsukada
natural Lace
23 [SOLD]
Midori Tsukada
Manji Inoue
Yuki Hayama
Tohru Matsuzaki
Kai Tsujimura
Iga Hachi
C6427P
Kai Tsujimura
Shiro Tsujimura
Basin, Shigaraki style
c12982 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Kofuki salad bowl
C8308
Shiro Tsujimura
Yasushi Fujihira
Dancing form (silver)
FY-8
Yasushi Fujihira